Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente

Teléfono: 640 831 951sepypna@sepypna.com
Domicilio social: C/ Sta. Isabel, 51 - 28012 Madrid
Aula formación: C/ Montesa, 35 - 28006 Madrid

2015-01-01 Document Presentació PLATAFORMA PER A LA DEFENSA DE L’ATENCIÓ PÚBLICA EN SALUT MENTAL A CATALUNYA

 descargar documento

PLATAFORMA PER A LA DEFENSA DE L’ATENCIÓ PÚBLICA EN SALUT MENTAL A CATALUNYA
DOCUMENT DE PRESENTACIÓ

1. Definició

La Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya és un moviment assembleari de professionals que preocupats per les repercussions de les reduccions pressupostàries i l’actual situació de deteriorament de l’atenció a la salut i salut mental, volem incidir en la millora de la salut mental i relacional de la població, vetllant perquè les prestacions públiques tinguin el nivell de qualitat i siguin suficients per assolir els objectius de Salut per a tothom promoguts per la OMS.
Les seves línies de pensament i d’acció es troben reflectides en el Manifest de la Plataforma (Annex 1) i la Declaració de Barcelona (Annex 2).
La Plataforma SM es va crear a partir de la Declaración de Atocha (Madrid, abril 2014), moviment a nivell d’Estat al qual hi estem adherits. La adhesió a la Plataforma és a títol individual i compta amb el suport de diferents entitats i col·lectius professionals. Des d’un principi i implicats des del seu Grup Promotor, ha comptat amb el suport i col·laboració de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, de diferents Col·legis professionals: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona i Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, així com d’altres organitzacions professionals: la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF) i la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF).
Posteriorment, altres organitzacions i col·lectius de professionals, familiars i usuaris, han manifestat també, el seu suport (Annex 3).

2. Objectius

La Plataforma SM es planteja els següents objectius:
1. Assolir i mantenir unes prestacions preventives, , assistencials i de rehabilitació que tinguin un nivell excel·lent de qualitat i es facin inspirades en un plantejament integral d’atenció bio-psico-socio-cultural on la relació interpersonal sigui un eix central.
2. Potenciar/promoure unes organitzacions assistencials de SM articulades en xarxa amb participació dels professionals assistencials de manera que les prestacions estiguin en consonància amb les necessitats i el model de planificació i contractació que faciliti l’actuació integral.
La millora de les condicions de treball, laborals i organitzatives dels professionals de la salut mental.
3. Disposar d’uns programes de formació dels especialistes i de tots els professionals que treballen en salut mental alineats amb els objectius anteriors.
4. Disposar d’un nivell de pressupost destinat a la salut mental que sigui suficient per un país amb el grau de desenvolupament assolit per Catalunya.
Per tal d’arribar a tots aquests objectius, la Plataforma està en disposició de col·laborar amb les diferents organitzacions politiques, professionals, familiars i d’usuaris, així com la Taula del Tercer Sector, i fer-lis arribar les seves inquietuds i propostes, així com a les administracions públiques implicades.
També buscarà la col·laboració dels mitjans de comunicació, amb l’objectiu de informar/comunicar a la població general -de manera clara i entenedora- sobre les principals preocupacions i temàtiques que s’estan treballant.

3. Organització interna

3.1 Comissió Permanent. Ha sorgit del Grup Promotor i té la responsabilitat de vetllar –de manera sostinguda- per el bon funcionament de la Plataforma, el desenvolupament de les activitats i l’assoliment del seus objectius. Actualment, està formada per professionals que a títol individual i de forma voluntària, es comprometen a portar endavant els objectius assenyalats.
Es reuneix amb una periodicitat quinzenal o mensual, en funció de les necessitats i càrregues de treball de la Plataforma.
Pendent de definir:
– Com es designa la Comissió Permanent? A proposta del Grup Promotor i referendat per el Grup Ampli?
– Rotació dels membres de la CP??
– Designació de representants/delegats segons tasques/encàrrecs específics
– Altres.
3.2 Grup Ampli. És l’òrgan de participació i representació de totes les persones adherides a la Plataforma. És per tant, un espai de debat obert i on s’aproven els objectius generals i línies d’actuació de la Plataforma. Es reuneix periòdicament en funció de les activitats i iniciatives previstes.
Aquest espai, està obert a la participació de les entitat que donen suport i col·laboren amb la Plataforma. (a confirmar)
3.3 Grups de treball. Es constitueixen per objectius i temàtiques delimitades en base a les propostes i encàrrecs aprovats en el Grup Ampli. Actualment estan en funcionament 3 grups de treball (GT).
3.3.1 GT1: “Dades”. Té per objecte la identificació, anàlisi i si és el cas, sol·licitud d’aquelles dades considerades d’interès per poder avançar en els objectius de la Plataforma.
3.3.2 GT2: “Comunicació i participació”. Té per objecte l’anàlisi i desenvolupament de tots aquells canals i estratègies de comunicació possibles i necessaris, per tal de garantir la transmissió i intercanvi d’informació entre els membres de la Plataforma i d’aquesta amb el sector i els MMCC que es consideri oportú. El grup es proposa també, promoure la participació i mobilització dels professionals del sector.
3.3.3 GT3: “Pràctiques assistencials”. Té per objecte l’anàlisi i discussió de la qualitat de les pràctiques assistencials i la elaboració de propostes o recomanacions de bona praxi en base al model d’atenció bio-psico-socio-cultural esmentat.
3.4 Espais de debat. Son trobades de debat i intercanvi, obertes a altres col·lectius del sector (professionals, familiars, usuaris i responsables de la administració).
3.5 Suport de les entitats. Per les entitats que donen suport a la Plataforma, es preveu diferents nivells d’implicació:
3.5.1 Entitats col·laboradores: donen suport al moviment i s’impliquen en diferents aspectes de la seva organització, funcionament i desenvolupament (FCCSM, Col·legis Professionals, altres).
3.5.2 Entitats adherides: donen suport institucional a la Plataforma sense participar i estar directament vinculades a les seves activitats i organització (familiars, usuaris, Grup d’Atocha, altres).
4. Pla de treball
3.6 Elaboració i documentació:
3.6.1 Manifest de la Plataforma (Annex 1)
3.6.2 Declaració de Barcelona (Annex 2)
3.6.3 Apunts per la elaboració d’un Informe sobre la Salut Mental avui a Catalunya (Annex 4). Document que anem actualitzant a mesura el procés avança.
3.6.4 Propostes de millora en SM per presentar a forces politiques davant les properes consultes electorals. (Amb l’adhesió d’altres entitats i col·lectius professionals, familiars i d’usuaris).
3.7 Elaboracions i propostes dels Grups de Treball:
3.7.1 GT1: Relació de preguntes per la Comissió de Salut del Parlament (Annex 5)
3.7.2 GT2: Propostes de canals i estratègies de comunicació (Annex 6)
3.7.3 GT3: Reflexions i propostes sobre pràctiques assistencials: proposta de Resolució al Parlament (Annex 7)
3.8 Accions amb el Parlament de Catalunya:
3.8.1 Reunions celebrades amb els grups Parlamentaris (ERC, PSC, ICV, CUP i C’s).
3.8.2 Proposta de preguntes per el Govern (Annex 6)
3.8.3 Proposta de Resolució (Annex 7)
3.8.4 Compareixença.
3.8.5 Debat a la Comissió de Salut. (amb qui? Incorporem a Familiars? Usuaris? Altres professionals?)
3.9 Relacions amb l’administració i els grups polítics:
3.9.1 Pla Director de Salut Mental i Addiccions (pendent confirmar data entrevista).
3.9.2 Partits polítics i coalicions electorals.
3.9.3 Altres.
3.10 Col·laboració amb altres entitats, xarxes i plataformes
3.10.1 Entitats àmbit Salut Mental (professionals, familiars i Usuaris).
3.10.2 Entitats àmbit salut pública.
3.10.3 Plataformes ciutadanes.
3.10.4 Altres.
3.11 Col·laboració amb el Grup Atocha
3.11.1 Coordinació periòdica a nivell estatal.
3.11.2 Relació continuada/periòdica amb els grups autonòmics (Madrid, Galicia, altres) per activitats conjuntes, i en especial, per la Jornada reivindicativa del Dia Mundial de la Salut Mental (10/10)
3.12 2a Jornada de la Plataforma / 1r Aniversari del Grup Atocha (data a confirmar)
Balanç de la feina feta, propostes i perspectives.
– Es realitzarien a Barcelona.
– Participació dels diferents grups constituïts (Madrid i Galicia).
– Participació de professionals d’arreu de l’estat.
– Amb la invitació de les Entitats i Plataformes de Catalunya.
3.13 Jornada de debat amb partits polítics i candidatures per les eleccions municipals (4/8-5-15)
Presentació i debat entorn a les qüestions més importants i urgents que proposi la Plataforma SM per ser assolides des dels diferents grups politics.
3.14 3a Jornada de la Plataforma – 1r aniversari (10-10-15)
Balanç de la feina feta, propostes i perspectives.

Subir