Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente

Teléfono: 640 831 951sepypna@sepypna.com
Domicilio social: C/ Sta. Isabel, 51 - 28012 Madrid
Aula formación: C/ Montesa, 35 - 28006 Madrid

2015-02-05 Barcelona X Jornada ACPSM-AEN

Descargar programa X Jornada ACPSM-AEN

«Les incerteses del diagnòstic en salut mental»

X Jornada A CPSM-AEN

6 de febrer 2015

El diagnòstic sovint constitueix la porta d’entrada al sistema sanitari i comporta per
a la persona, la reformulació d’un patiment o malestar en termes que classifiquen,
delimiten, clarifiquen, preocupen… segons la informació que acompanya al diagnòstic
i el marc assistencial en que es produeix.
La nostre activitat professional ens confronta sovint amb la complexitat i les incerteses
del procés diagnòstic.
No és tracta solament de generar debat sobre les classificacions diagnòstiques. Ens
preguntem sobre els aspectes ètics relacionats. Ens preguntem sobre l’impacta de
nous paradigmes assistencials, com el model d’atenció a la Cronicitat. Ens preguntem
sobre la incidència de factors com les disfuncions familiars o els aspectes psicosocials
en els quadres clínics, especialment rellevants en la salut mental infantil i juvenil, on
el psiquisme s’està desenvolupant. Ens preguntem sobre la diversitat de diagnòstics
que pot tenir una persona i si es mantenen al llarg dels anys.

Subir